Lưu ý: Hiện tại hoa hồng đã được điều chỉnh xuống 70%/sale. Và bạn sẽ được thêm 5% doanh thu của đối tác liên kết mà bạn giới thiệu. Copy đường link giới thiệu đối tác liên kết trong email với tiêu đề "Thông tin đăng nhập Affiliate của bạn"

>